Algemene voorwaarden

Alle aanbiedingen van de Verenshop zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

Aanbiedingen kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. De Verenshop heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.

Aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, komen, behoudens een andersluidende mededeling van de Verenshop, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk zijn aanvaard.

Ontwerpen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens die door de Verenshop worden verstrekt op de website en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

De prijzen van de Verenshop en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te berekenen.

Onder levertijd wordt verstaan een door de Verenshop genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste weten opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. De Verenshop spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.

Opgegeven en/of overeengekomen levertijden houden niet een fatale termijn in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer De Verenshop daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.

Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

Als sprake is van andere omstandigheden dan De Verenshop bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan zij de levertijd verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

De Verenshop behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten af te leveren.

Tenzij anders overeengekomen vindt aflevering plaats op het adres waar afnemer zijn geregistreerde kantooradres heeft.

Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het afleveradres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.

De Verenshop restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door De Verenshop en de retourzending geschiedt conform de door De Verenshop gestelde voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Verenshop geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.

Vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de afnemer. Vanaf het moment van levering draagt de afnemer het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

Wanneer afnemer het transport op zich neemt, draagt afnemer vanaf het aanbieden van de door De Verenshop aan de transporteur geleverde producten het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook, waaronder tevens het risico van opslag, laden, transport en lossen.

Tenzij anders overeengekomen zal betaling van de goederen geschieden voor de daadwerkelijke levering.

Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen 14 dagen na levering De Verenshop schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. De Verenshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan De Verenshop retourneren.

Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van De Verenshop die producten zijn veranderd of gerepareerd.

Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door De Verenshop worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van De Verenshop niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor De Verenshop.

Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door De Verenshop worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze. De garantie geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage.

Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is De Verenshop in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

Behalve tot nakoming van de garantieplicht door De Verenshop overeenkomstig en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van De Verenshop (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe , indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Verenshop en behoudens de aansprakelijkheid die door De Verenshop uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, of er nu sprake moet worden geacht van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van De Verenshop niet verder reiken dan tot vergoeding van het factuurbedrag dat de afnemer aan De Verenshop verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).

De Verenshop is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

Afnemer vrijwaart De Verenshop voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door De Verenshop aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.

Afnemer vrijwaart De Verenshop voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.

Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen De Verenshop en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van De Verenshop, totdat alle vorderingen terzake die leveringen volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden

De Verenshop is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. .

In geval van overmacht is De Verenshop naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.

Afnemer is in geval van overmacht slechts na het verstrijken van zes maanden tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

Van overmacht aan de zijde van De Verenshop is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van De Verenshop , evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van De Verenshop ontstaan.

De Verenshop zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het moment van intreden van overmacht.

Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail aan info@verenshop.nl

Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.


Contact

Vragen over onze producten,
uw order of ons bedrijf?
Reageer via het reactieformulier
of stuur een e-mail naar
info@verenshop.nl

Alle bedrijfsgegevens

Betaling & Service

Wij ondersteunen uiteenlopende betalingswijzen en hanteren een hoog service-niveau.

Betaalopties

Onze klantenservice

www.verenshop.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding